مهندس عبدی   / مدیر فروش          :  09216339694

مهندس زکی پور / مدیر خدمات       :  09122805845

مهندس عطایی  / مدیر تولید            :  09124869809