کندانسینگ یونیت (Condensing Unit)، عنوانی است که عمدتاً به یونیت های خارجی در سیستم های HVAC اطلاق می شود. یونیتی که می تواند در قالب یک سیستم هیت پمپ (Heat Pump) نیز عمل کند. در بیانی ساده می توان گفت، کندانسینگ یونیت نوعی چیلر تراکمی، بدون شیر انبساط و اواپراتور می باشد.

اجزای کندانسینگ یونیت

کندانسینگ یونیت از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

  • کمپرسور: مکانیزمی است برای افزایش فشار مبرد، تا بدین وسیله، انرژی لازم برای جریان یافتن مبرد در مسیر سیکل تبرید ایجاد شود.
  • کندانسور: مکانیزمی است جهت دفع حرارت بخار داغ مبرد خروجی از کمپرسور، به منظور کاهش دما و سپس چگالش آن